Click to order
Корзина/Shopping cart
Total: 
Оберіть варіант доставки/Choose a delivery option
Імя, адреса, телефон отримувача, текст картки, дата та час доставки/Name, address, recipients phone, text card and time of delivery
Payment method
 
Угода користувача
Угода про користування послугами Інтернет-магазину "Sakura flowers"
Ця угода, далі "Угода", укладається між Інтернет-магазином "Sakura flowers", що має адресу в мережі Інтернет https://sakuraflowers.od.ua, далі "Інтернет-магазин" або "Сайт", та користувачем послуг Інтернет-магазину , далі "Покупець", та визначає умови придбання товарів через Сайт.

1.Основні положення

1.1. Ця Угода укладається між Покупцем та Інтернет-магазином у момент оформлення замовлення. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цією Угодою.

1.2. Ця Угода, а також інформація про товар, представлена на Сайті, є публічною офертою.

1.3. До відносин між Покупцем та Інтернет-магазином застосовуються положення ЦК України про роздрібну купівлю-продаж, а також Закон України "Про захист прав споживачів" та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

1.4. Покупцем може бути будь-яка фізична або юридична особа, здатна прийняти та сплатити замовлений ним товар у порядку та на умовах, встановлених цією Угодою, на території України.

1.5. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди.

1.6. Ця Угода повинна розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована на Сайті, та має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законодавства України.

2. Інформація про товар

2.1. Товар представлений на Сайті через фотозразки, що є власністю Інтернет-магазину.

2.2. Товар може відрізнятись від фото-зразків, але обов'язково буде відповідати характеристикам обраної позиції.

2.3. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: ціною та описом товару.

2.4. На прохання Покупця менеджер Інтернет-магазину може надати (телефоном або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію, необхідну та достатню, з точки зору Покупця, для ухвалення ним рішення про купівлю товару.

2.5. Вказана на Сайті ціна товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку, але не після того, як замовлення вже зроблено Покупцем.

3. Порядок придбання товару

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті. Кожен товар може бути замовлений у будь-якій кількості. Замовлення може бути оформлене Покупцем такими способами: зроблено по телефону або оформлено самостійно на Сайті.

3.2. За відсутності товару на менеджер Інтернет-магазину зобов'язаний повідомити про це Покупця (телефоном).

3.3. За відсутності товару Покупець має право замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.

3.4. Покупець має право відмовитися від замовленого товару в будь-який час до його відправки Покупцеві, заздалегідь повідомивши про це Інтернет-магазин (телефоном).

4. Доставка та приймання-передача товару

4.1. Доставка товару, замовленого в Інтернет-магазині, у узгодженій кількості та асортименті здійснюється Інтернет-магазином по всій території міста Одеса.

4.2. Витрати на доставку товару обумовлюються з менеджером Інтернет-магазину.

4.3. Відправлення та доставка замовленого товару провадиться в обумовлені з Покупцем терміни.

4.4. Покупець зобов'язаний у присутності кур'єра Інтернет-магазину провести приймання замовленого товару за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю товару.

4.5. Фактом приймання товару Покупцем є оплата товару.

5. Оплата товару


5.1. Порядок та умови оплати замовленого товару обумовлюються Покупцем із менеджером Інтернет-магазину.

5.4. Товар оплачується лише у гривнях.

6. Повернення товару

6.1. Покупець має право відмовитися від товару після його отримання, за умови, якщо виріб не відповідає раніше заявленому виду.

6.2. У разі відмови Покупця від товару Інтернет-магазин повертає йому грошову суму, сплачену за товар, за вирахуванням суми витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю та вивезенням товару від Покупця.

7. Інше


7.1. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати та скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів, а також зупиняти або припиняти продаж будь-яких товарів на власний розсуд.

Пользовательское соглашение
Соглашение о пользовании услугами Интернет-магазина "Sakura flowers"

Настоящее соглашение, далее "Соглашение", заключается между Интернет-магазином "Sakura flowers", имеющим адрес в сети Интернет https://sakuraflowers.od.ua, далее "Интернет-магазин" или "Сайт", и пользователем услуг Интернет-магазина, далее "Покупатель", и определяет условия приобретения товаров через Сайт.

1.Основные положения

1.1. Настоящее Соглашение заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент оформления заказа. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Соглашением.

1.2. Настоящие Соглашение, а также информация о товаре, представленная на Сайте, являются публичной офертой.

1.3. К отношениям между Покупателем и Интернет-магазином применяются положения ГК Украины о розничной купле-продаже, а также Закон Украины "О защите прав потребителей" и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

1.4. Покупателем может быть любое физическое или юридическое лицо, способное принять и оплатить заказанный им товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, на территории Украины.

1.5. Интернет-магазин оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение.

1.6. Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на Сайте, и должно применяться и толковаться в соответствии с законодательством Украины.

2. Информация о товаре

2.1. Товар представлен на Сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью Интернет-магазина.

2.2. Товар может отличаться от фото-образцов, но обязательно будет соответствовать характеристикам выбранной позиции.

2.3. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: ценой и описанием товара.

2.4. По просьбе Покупателя менеджер Интернет-магазина может предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.

2.5. Указанная на Сайте цена товара может быть изменена Интернет-магазином в одностороннем порядке, но не после того, когда заказ уже сделан Покупателем.

3. Порядок приобретения товара

3.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте. Каждый товар может быть заказан в любом количестве. Заказ может быть оформлен Покупателем следующими способами: сделан по телефону или оформлен самостоятельно на Сайте.

3.2. При отсутствии товара на менеджер Интернет-магазина обязан поставить в известность об этом Покупателя (по телефону).

3.3. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо аннулировать заказ.

3.4. Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его отправки Покупателю, заблаговременно поставив в известность об этом Интернет-магазин (по телефону).

4. Доставка и приемка-передача товара

4.1. Доставка товара, заказанного в Интернет-магазине, в согласованном количестве и ассортименте, осуществляется Интернет-магазином по всей территории города Одесса.

4.2. Расходы по доставке товара оговариваются с менеджером Интернет-магазина.

4.3. Отправка и доставка заказанного товара производится в оговоренные с Покупателем сроки.

4.4. Покупатель обязан в присутствии курьера Интернет-магазина произвести приемку заказанного товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности товара.

4.5. Фактом приемки товара Покупателем является оплата товара.

5. Оплата товара

5.1. Порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются Покупателем с менеджером Интернет-магазина.

5.4. Товар оплачивается только в гривнах.

6. Возврат товара

6.1. Покупатель вправе отказаться от товара после его получения, при условии если изделие не соответствует ранее заявленному виду.

6.2. При отказе Покупателя от товара Интернет-магазин возвращает ему денежную сумму, уплаченную за товар, за вычетом суммы расходов Интернет-магазина, связанных с доставкой товара Покупателю и вывозом товара от Покупателя.

7. Прочее

7.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному усмотрению.

Terms of use
Agreement on the use of the services of the online store "Sakura flowers"

This agreement, hereinafter referred to as the "Agreement", is concluded between the "Sakura flowers" online store, which has an Internet address https://sakuraflowers.od.ua, hereinafter referred to as the "Online store" or "Website", and the user of the services of the online store , hereinafter referred to as the "Buyer", and determines the conditions for the purchase of goods through the Site.

1.Basic provisions


1.1. This Agreement is concluded between the Buyer and the online store at the time of placing the order. The Buyer confirms his acceptance of the conditions established by this Agreement.

1.2. This Agreement, as well as information about the product presented on the Site, is a public offer.

1.3. The provisions of the Civil Code of Ukraine on retail sale and purchase, as well as the Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights" and other legal acts adopted in accordance with them, apply to relations between the Buyer and the Online Store.

1.4. The buyer can be any individual or legal entity capable of accepting and paying for the goods ordered by him in the manner and on the terms established by this Agreement on the territory of Ukraine.

1.5. The online store reserves the right to make changes to this Agreement.

1.6. This Agreement shall be considered in the form as it is published on the Site, and shall be applied and interpreted in accordance with the laws of Ukraine.

2. Product information


2.1. The product is presented on the Site through photo samples, which are the property of the online store.

2.2. The product may differ from the photo samples, but it will certainly correspond to the characteristics of the selected position.

2.3. Each sample photo is accompanied by textual information: price and product description.

2.4. At the request of the Buyer, the manager of the online store may provide (by phone or by e-mail) other information necessary and sufficient, from the point of view of the Buyer, for him to make a decision to purchase the goods.

2.5. The price of the goods indicated on the Site can be changed by the online store unilaterally, but not after the order has already been placed by the Buyer.

3. The procedure for purchasing goods

3.1. The buyer has the right to place an order for any product presented on the Site. Each item can
be ordered in any quantity. The order can be placed by the Buyer in the following ways: made by phone or placed independently on the Site.

3.2. In the absence of goods, the manager of the online store is obliged to inform the Buyer about this (by phone).

3.3. In the absence of goods, the Buyer has the right to replace it with another product or cancel the order.

3.4. The Buyer has the right to refuse the ordered goods at any time before it is sent to the Buyer, notifying the Online Store in advance (by phone).

4. Delivery and acceptance-transfer of goods


4.1. Delivery of goods ordered in the online store, in the agreed quantity and assortment, is carried out by the online store throughout the city of Odessa.

4.2. The costs of delivery of goods are negotiated with the manager of the online store.

4.3. Sending and delivery of the ordered goods is carried out within the terms agreed with the Buyer.

4.4. The buyer is obliged, in the presence of the courier of the online store, to accept the ordered goods in terms of quantity, quality, assortment and completeness of the goods.

4.5. The fact of acceptance of the goods by the Buyer is the payment for the goods.

5. Payment for goods

5.1. The procedure and terms of payment for the ordered goods are negotiated by the Buyer with the manager of the online store.

5.4. The goods are paid only in hryvnia.

6. Return of goods


6.1. The buyer has the right to refuse the goods after receiving it, provided that the product does not correspond to the previously declared type.

6.2. If the Buyer refuses the goods, the online store returns to him the amount of money paid for the goods, minus the amount of the costs of the online store related to the delivery of the goods to the Buyer and the removal of the goods from the Buyer.

7. Other


7.1. The online store reserves the right to expand and reduce the product offer on the Site, regulate access to the purchase of any goods, and also suspend or stop the sale of any goods at its sole discretion.